ZGŁOSZENIE CZY POZWOLENIE NA BUDOWĘ?

Przed rozpoczęciem budowy naszego wymarzonego domu, niezbędnego garażu lub praktycznego budynku gospodarczego musimy pamiętać o formalnościach. Przyszły inwestor najpierw powinien uzyskać zgodę właściwego Starosty Powiatowego na planowane prace budowlane.

Najczęściej stosowaną formą złożenia dokumentacji projektowej jest wniosek o pozwolenie na budowę, lecz zgodnie z artykułem 29 w powiązaniu z art. 30 ustawy Prawo budowlane mamy też możliwość skorzystania z prostszej formy jaką jest wniosek zgłoszenia budowy  niektórych wolnostojących, parterowych budynków.

Każda z form postępowania administracyjnego różni się przede wszystkim czasem, jaki organ administracji architektoniczno – budowlanej może przeznaczyć na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji oraz ilością dokumentacji jaką inwestor musi dołączyć do składanego wniosku.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ:

Inwestor ma obowiązek złożyć do starostwa:

– kompletny projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno – budowlany w trzech egzemplarzach (od 19.09.2021) wraz z niezbędnymi załącznikami

– oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej,

– decyzję o warunkach zabudowy  (WZ) –  w sytuacji braku MPZP,

– wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (PB-1), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością dla każdej działki, na której planowana jest budowa (PB-5), w zależności od potrzeb: pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej oraz podpisaną klauzulę o przekazaniu danych osobowych.

Organ administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z art. 35 ustawy Prawa budowlanego na sprawdzenie projektu i wydanie decyzji pozwolenia na budowę ma 65 dni. Po sprawdzeniu projektu budowlanego i stwierdzeniu jego kompletności organ wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja wygasa, jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna (prawomocna) lub jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

ZGŁOSZENIE BUDOWY:

Inwestor ma obowiązek złożyć do starostwa:

– szkice lub rysunki przedstawiające planowaną inwestycję (rzut budynku, elewacje),

– aktualną mapę z zaznaczonym usytuowaniem projektowanego budynku (mapa do celów projektowych, kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej),

– wniosek zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (PB-2), w którym wskazujemy termin rozpoczęcia budowy (nie krótszy niż 21 dni od daty złożenia dokumentacji) oraz rodzaj i parametry planowanej inwestycji,

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością dla każdej działki, na której planowana jest budowa (PB-5), w zależności od potrzeb: pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej oraz podpisaną klauzulę o przekazaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane do wniosku zgłoszenia budowy, w zależności od potrzeb inwestor powinien dołączyć również pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Dokładniej mówiąc, inwestor musi uzupełnić dokumentację o np. decyzję wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, opinię geotechniczną, której wymaga każda inwestycja kubaturowa, inne uzgodnienia (zgoda konserwatora zabytków, uzgodnienia z gazownią, energetyką itp.)

Organ administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z art. 30 ustawy Prawa budowlanego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może wnieść sprzeciw. Do rozpoczęcia budowy można przystąpić jeśli organ nie wniósł zastrzeżeń w tym terminie – tzw. MILCZĄCA ZGODA. Inwestor przed upływem wyznaczonego terminu może wystąpić o wydanie zaświadczenia, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (dokument powinien zostać wydany w ciągu 7 dni). To rozwiązanie daje możliwość rozpoczęcia budowy wcześniej.

Zgłoszenie wygasa, jeśli prace budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od daty określonej w zgłoszeniu.

Celem zmiany ustawy Prawo budowlane poprzez dodanie możliwości zgłoszenia budowy niektórych budynków, było ułatwienie właścicielowi działki uzyskania zgody na prace budowlane.

Zgłoszenie w odróżnieniu od pozwolenia na budowę ma być szybszą i łatwiejszą formą postępowania administracyjnego, z którą inwestor powinien poradzić sobie samodzielnie. Ocenę czy w rzeczywistości tak jest pozostawiamy Państwu.

Opracowała:
mgr inż. Natalia Rotko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *