WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Decyzja wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej jest bardzo ważnym i jednocześnie niezbędnym elementem projektu budowlanego pod każdą planowaną inwestycję.

Jeśli jesteśmy właścicielami działki która na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź według wydanych warunków zabudowy przeznaczona jest na cele nierolnicze (czyli dopuszcza się zabudowanie działki budynkami kubaturowymi) możemy wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Należy zapamiętać różnicę pomiędzy przeznaczeniem gruntów w MPZP lub WZ na cele nierolnicze (cele budowlane), a rodzajem użytku gruntowego oraz klasą bonitacyjną na naszej działce.

Użytek gruntowy wyznaczany jest zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania danego terenu (np. grunty orne, sady, lasy, pastwiska, grunty pod rowami, tereny przemysłowe, użytki kopalne, drogi, tereny kolejowe, grunty pod wodami), natomiast klasa bonitacyjna określa jakość gleby pod względem jej wartości użytkowej. Klasę bonitacyjną wyznacza się dla gruntów ornych (R), zrekultywowanych, łąk (Ł), pastwisk (Ps) i lasów (Ls) oraz gruntów zadrzewionych, pod stawami rybnymi, pod rowami, pod sadami i rolnych zabudowanych. Można łatwo zauważyć że dla terenów oznaczonych np. jako drogi, tereny kolejowe, tereny zabudowane, mieszkaniowe czy przemysłowe nie wyznacza się klasy bonitacyjnej ze względu na jej stan zdegradowania (trwały) co powoduje, że określenie jakości gleby staje się bezpodstawne. Wyróżniamy 6 podstawowych klas bonitacyjnych oznaczanych na mapach cyframi rzymskimi IVI (I – grunty najlepsze; VI– grunty najsłabsze) lub w parze z dodatkowym oznaczeniem literowym „a” lub „b”  (a – dobre lub lepsze; b– średnio dobre lub gorsze)

Podsumowując, rodzaj użytku gruntowego wraz z klasą bonitacyjną na działce zostanie oznaczony np. w następujący sposób RIIIa – Posługując się tabelą klasyfikacji użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych (dostępnych za darmo w Internecie) można łatwo rozszyfrować że na naszej działce gdzie planujemy budowę domu występują grunty orne dobre.

Zarówno rodzaj użytku gruntowego oraz jego klasę bonitacyjną na naszej działce ustalono w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Klasyfikację oraz granice poszczególnych klas gruntów opracowano na podstawie map klasyfikacyjnych, o których można przeczytać w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. My sami jako obecni lub przyszli właściciele nieruchomości rodzaj i klasę gruntu jaka występuje na działce możemy sprawdzić na podstawie kopii z mapy ewidencyjnej lub klasyfikacyjnej, którą  po złożeniu wniosku otrzymamy w odpowiednim Starostwie Powiatowym. Informację możemy uzyskać również  w Urzędzie Miasta, Gminy, biurze geodezyjnym lub projektowym.

Decyzja wyłączenia terenu z produkcji rolniczej jest niczym innym jak rozpoczęciem innego niż rolnicze użytkowanie tego terenu.
Kiedy mamy już pewność że na naszej działce może powstać dom lub inny obiekt kubaturowy, możemy złożyć wniosek o wyłączenie części jej terenu pod planowaną inwestycję wraz z projektowanym utwardzeniem, czyli terenem który zostanie przez naszą inwestycję trwale przekształcony.

Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej wymagają wszystkie użytki rolne zaliczane do klas od I do VI oraz inne grunty wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3.02.1995r., (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1161). Jednak w przypadku użytków rolnych wytworzonych z gleb zaliczanych do klasy I-III, IIIa, IIIb decyzja wydawana jest w formie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Z kolei w przypadku użytków rolnych wytworzonych z gleb zaliczanych do klasy IV-VI, IVa, IVb decyzja wydawana jest w formie decyzji umarzającej postępowanie. Różnica ta wynika z faktu, iż użytki  rolne zaliczane do drugiej grupy są glebami średniej, słabej i najsłabszej jakości, więc nie nadają się pod uprawy rolnicze. W tym przypadku decyzja wyłączenia nie jest obowiązkowa lecz wiele urzędów wydających pozwolenia na budowę wymaga tego dokumentu. W sytuacji kiedy dla działki wydana jest decyzja o warunkach zabudowy (brak MPZP) informacja o potrzebie uzyskania decyzji wyłączenia z produkcji rolniczej zawarta jest  w dokumencie.

OPŁATY

Złożenie wniosku oraz wydanie decyzji jest bezpłatne, jednak uzyskanie niektórych załączników do wniosku może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Inwestor, który otrzymał decyzję wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej zobowiązany jest opłacić jednorazowo tzw. należność oraz opłaty roczne – dziesięć rat przez dziesięć lat. Obowiązek ten powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów czyli od dnia rozpoczęcia budowy.  Jednak w przypadku kiedy wyłączany grunt chcemy przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe, to nie musimy ponosić w/w opłat jeśli do wyłączenia przeznaczymy powierzchnie:

– do 500 m2 – w przypadku budowy budynku jednorodzinnego

– do 200 m2 – na każdy lokal mieszkaniowy, w przypadku budowy budynku wielorodzinnego

W przypadku przekroczenia tej powierzchni, od nadwyżki urząd nalicza należność i opłatę roczną.

Opłaty związane z decyzją wyłączenia z produkcji rolniczej nie dotyczą również rolników (osób posiadających gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jeśli planowana inwestycja związana jest z prowadzeniem istniejącego gospodarstwa rolnego lub z nową zabudową zagrodową (budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi).

Opracowanie:
mgr inż. Natalia Rotko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *