ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD LASU

Wymarzony dom na wsi otoczony drzewami, z dala od zgiełku miasta i sąsiadów – to marzenie wielu inwestorów, którzy przed rozpoczęciem prac projektowych muszą pamiętać o spełnieniu kilku warunków.

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi, które obowiązują od 1.01.2018 roku została wprowadzona możliwość lokalizacji projektowanych budynków przy granicy lasu. Wprowadzona zmiana jest pewnym odstępstwem (§ 271 ust. 8a warunków technicznych) od obowiązujących nadal odległości, większości budynków od lasu – dla przypomnienia:

  • 12 m dla budynków ze ścianami i przykryciem dachu nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO)
  • 16 m dla budynków ze ścianami lub przykryciem dachu rozprzestrzeniającymi ogień (RO)

Dzięki wprowadzonej zmianie warunków technicznych dokładnie wyjaśniona została definicja lasu:

LAS – grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny.

Zgodnie z § 271 ust. 8a warunków technicznych jeśli obszar (działka) gdzie znajduje się granica lasu przeznaczony jest w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu grunty leśne objęte są zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc (zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – niektóre projektowane budynki możemy sytuować:

  • 4 m od lasu – gdy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce
  • w dowolnej odległości – gdy granica lasu znajduje się na tej samej działce

Według nowych wytycznych możemy sytuować:
budynki mieszkalne w zabudowie  jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach leśnych –  do trzech kondygnacji włącznie. Niewielkie wolnostojące budynki przeznaczone do turystyki i wypoczynku oraz gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i gospodarki leśnej – do dwóch kondygnacji naziemnych. Budynki inwentarskie oraz garaże wolnostojące o nie więcej niż dwóch stanowiskach postojowych (zgodnie z § 213 warunków technicznych)

Wymienione wyżej budynki oprócz kubatury, wysokości i funkcji muszą spełniać jednak kilka ważnych warunków:

  • są wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO)
  • nie zwierają pomieszczeń zagrożonych wybuchem
  • posiadają klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana – wymienione budynki są zwolnione z wymagań dotyczących określenia odporności pożarowej, lecz jeśli chcemy zbliżyć je do granicy lasu według nowych warunków musimy ten wymóg spełnić.

Spis wykorzystanych ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 271 ust. 8a, § 213
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 – art. 87

Zespół ARCH ESTATE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *