MPZP czy WZ?

Przed rozpoczęciem poszukiwań wymarzonego projektu domu każdy przyszły inwestor powinien zapoznać się z dokumentami, które określają warunki zagospodarowania terenu jego działki.

Miejscowy Pan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest przyjmowany w formie uchwały przez lokalne władze (Rada Miasta, Rada Gminy) zależnie od obszaru dla którego jest określany i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy obszaru, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Po zapoznaniu się z planem uzyskamy dokładne informacje na temat warunków jakie musi spełnić projekt domu m. in. kąt nachylenia i kształt połaci dachowych, wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej, kolorystyka budynku, rodzaj materiału wykończenia jaki możemy użyć, usytuowanie budynku oraz ogrodzenia, liczba miejsc postojowych. Dokument określa również szereg innych ustaleń np. w zakresie infrastruktury technicznej czyli sposobu odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w wodę. Przy projektowaniu należy również zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy, które ustalane są dla całego obszaru objętego planem, dotyczące np. ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, stref ochronnych i technicznych, stanowisk archeologicznych, terenów górniczych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dostępny jest na stronie odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy – podzielony na dwie części opisową i graficzną.

Na terenach nieobjętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przed rozpoczęciem procesu projektowego należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy. Dokument ten ustala warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych.

Decyzja WZ określa podstawowe parametry planowanej zabudowy oraz określa czy dana inwestycja nie narusza ładu przestrzennego.

Wniosek o wydanie decyzji WZ powinien zawierać kopię mapy zasadniczej ze wskazanymi przez geodetę granicami działki – w przypadku jej braku, na kopi mapy katastralnej. Szczegółowy opis zamierzenia budowlanego – sposób zagospodarowania terenu, charakterystykę inwestycji (przeznaczenie i gabaryty obiektu), określenie zapotrzebowania na wodę, energię, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury techniczne, a także dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. Zdarza się również, że urząd odpowiedzialny za wydanie decyzji sam ustala sposób doprowadzenia mediów – uzgadniając je z zarządcami sieci lub obowiązek ten „przerzuca” na inwestora. Na tym etapie warto skorzystać z porady architekta, który pomoże w wyborze projektu, prawidłowym usytuowaniu budynku na działce (zgodnie z warunkami technicznymi) analizując istniejące zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.

Z wnioskiem o wydanie decyzji może wystąpić każdy jednak od 24.07.2020 należy liczyć się z opłata skarbowa w wysokości 598 zł. Zwolnienie od opłaty dotyczy tylko sytuacji kiedy wydanie decyzji następuje na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu wskazanego we wniosku. (zgodnie z art.50 Dz. U. z 2020 r. poz. 11086)

Decyzja WZ wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta – w zależności od urzędu w którym składa się wniosek. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu powinien być nie dłuższy niż 2 miesiące, jednak w przypadku większej ilości uzgodnień jakie musi wykonać urząd, czas ten może się znacznie wydłużyć. Wydana decyzja trafia do wnioskodawcy oraz właścicieli działek sąsiednich. W przypadku złożenia odwołania przez jedną ze stron sprawa trafia do ponownego rozpatrzenia.

Istnieją również warunki, które musi spełnić nasza działka, aby decyzja WZ została wydana tj. dostęp działki do drogi publicznej (istniejącej lub planowanej), co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi, musi być zabudowana aby można było określić sposób zagospodarowania

Opisane dokumenty warto sprawdzić nie tylko przed rozpoczęciem prac projektowych ale również przed zakupem działki. Sporządzając ofertę sprzedażową nieruchomości analizujemy zapisy MPZP i WZ  które zawarte są w opisie technicznym, dostępnym na naszej stronie internetowej.

Zespół ARCH ESTATE 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *